TŁUMACZENIA POŚWIADCZONE

Tłumaczenie poświadczone jest odmianą tłumaczenia pisemnego. Jego specyfika polega na tym, że tłumaczony jest każdy element występujący w oryginale, w tym:  pieczęcie, dopiski, odnośniki itp. zgodnie z przepisami o tłumaczeniach poświadczonych, a każda przetłumaczona strona jest opatrywana pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego tzn. uprawnionego do wykonywania tłumaczeń wymaganych często przez urzędy.

Przykładami takich dokumentów są: akty urodzenia, ślubu, zgonu, zaświadczenia o niekaralności, akty notarialne, pełnomocnictwa i umowy, dyplomy i świadectwa szkolne - wszystkie one muszą być przetłumaczone i uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego.

Wynagrodzenie tłumaczy przysięgłych jest określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.08.1986 roku i zgodnie z nim przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę rozliczeniową uważa się 25 wierszy, a za wiersz - 45 znaków maszynopisu lub rękopisu. Każda rozpoczęta strona liczy się za całą. W przypadku tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę przyjmuje się, że STRONA ROZLICZENIOWA TŁUMACZENIA POŚWIADCZONEGO TO 1125 ZNAKÓW.

Dokumentem źródłowym dla tego rodzaju tłumaczeń są oryginały dokumentów, a jeśli Klient nie przekazuje do przetłumaczenia oryginału, lecz tylko kopię, to musi to być wyraźnie stwierdzone w opisie zawartym w tłumaczeniu poświadczonym. Po zakończeniu tłumaczenia Klient otrzymuje z powrotem wszystkie oryginały dokumentów.

| © Tłumacz przysięgły języka angielskiego mgr Danuta Rurańska 2004-2007 | Projekt i wykonanie: NOWUM |