PODSTAWOWE WARUNKI TŁUMACZENIA

 1. Tłumacz nie jest zobowiązany do tłumaczenia dosłownego, lecz ma za zadanie oddać wiernie sens tekstu źródłowego zgodnie z naturą i specyfiką obu języków.  Z drugiej strony nie wolno mu "tworzyć nowego tekstu" przez dodawanie treści i znaczeń, których tekst oryginalny nie zawiera.
 2. Odpowiedzialność tłumacza ogranicza się wyłącznie do wysokości ceny zlecenia.  Tłumacz nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z wykorzystaniem wykonanego tłumaczenia przez zleceniodawcę.
  Reklamacje dotyczące zrealizowanego tłumaczenia powinny być przekazywane maksymalnie w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania wykonanego zamówienia. W przypadku niewniesienia skarg w tym terminie usługa zostaje uznana jako odebrana bez zastrzeżeń.
 3. Jakakolwiek własna ingerencja Klienta w przetłumaczony tekst bez wiedzy i zgody tłumacza zwalnia tłumacza z odpowiedzialności za ten tekst.
 4. W przypadku odwołania zlecenia po zawarciu Umowy i przekazaniu tekstu do tłumaczenia, Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za tłumaczenie w wysokości odpowiadającej bieżącemu zaawansowaniu prac nad tym tłumaczeniem.
 5.  Cofnięcie zamówienia na tłumaczenie ustne może nastąpić wyłącznie w dniu złożenia zamówienia do realizacji.
  W wypadku odwołania zlecenia przez Zleceniodawcę Tłumacz ma prawo do otrzymania:
  a) 50 procent wynagrodzenia – gdy odwołanie nastąpi na 7 - 4 dni przed terminem zlecenia;
  b) pełnego wynagrodzenia – gdy odwołanie nastąpi na 3 i mniej dni przed terminem zlecenia.
  Zamówienia złożone w terminie:
  a) 5 do 3 (pełnych dni) dni przed tłumaczeniem objęte są stawką +50% ceny podstawowej;
  b) 2 do 1 dnia przed tłumaczeniem objęte są stawką +100% ceny podstawowej;
  c) w dniu tłumaczenia podlegają negocjacjom.
 6. Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia wynikające z zakłóceń połączeń faksowych, poczty elektronicznej, ani za czas dostarczenia tłumaczenia pocztą czy dojazdu kuriera.
 7. Do terminu realizacji tłumaczenia nie wlicza się dnia przyjęcia i oddania, sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. W przypadku zlecenia, którego wartość przekracza 300,00 PLN, Zleceniodawca zobowiązany jest do wpłaty zaliczki na konto bankowe Tłumacza przed przystąpieniem Tłumacza do tłumaczenia. Tłumacz przystąpi do pracy po zaksięgowaniu na koncie bankowym powyższej kwoty lub po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty.
| © Tłumacz przysięgły języka angielskiego mgr Danuta Rurańska 2004-2007 | Projekt i wykonanie: NOWUM |